Privacy

Privacy


Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving. De GDPR of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het Nederlands.

Het uitgangspunt van de AVG is het volgende:

 • Bij deze verordening (Europese wetgeving) worden regels vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.
 • Deze verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Voorbeelden van natuurlijke personen in de clubcontext zijn: leden, ouders, alle medewerkers van de club (bestuursleden, trainers, ploegafgevaardigden, ondersteunende diensten, vrijwilligers...).


Meldpunt privacy Football Club Zwaneven vzw


U kan het meldpunt contacteren via privacy@fczwaneven.be.

Algemene privacyverklaring


Football Club Zwaneven vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Football Club Zwaneven vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij:


 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als blijkt dat wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Football Club Zwaneven vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft of hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@fczwaneven.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door Football Club Zwaneven vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


 • Beheer ledenadministratie
 • Het versturen van nieuwsbrieven en clubblad.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:


 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, …


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden


De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn


Football Club Zwaneven vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


 • Alle personen, die namens Football Club Zwaneven vzw, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan discretieplicht daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen die voor het verwerken van persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op regelmatige basis onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 
U kan steeds contact opnemen hieromtrent met privacy@fczwaneven.be

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover onmiddellijk contact met ons op te nemen via privacy@fczwaneven.be. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring


Football Club Zwaneven vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.